TANTRAYUKTI-LEVEL 2: MCQ: AYURVEDA ENTRANCE-AIAPGET-Ph.D-PSC-TEACHING POSTS

TANTRAYUKTI-LEVEL 2: MCQ: AYURVEDA ENTRANCE-AIAPGET-Ph.D-PSC-TEACHING POSTS

  • Step into the Ultimate Ayurveda Quiz-MCQ Extravaganza on Ayurveda360 Platform! 
  • Tailored for BAMS students, MD/MS(Ay.) Scholars, Ph.D. Scholars, Teaching Faculty & Researchers! 
  • Amp up your self-assessment game for AIAPGET, Ph.D. entrance exams, Teaching Faculty Recruitments, CCRAS recruitments, Medical Officer Recruitments, and beyond! 
  •  Immerse yourself in real-time Ayurvedic wisdom with our meticulously designed MCQ questions. Instant results and valuable links will land in your inbox – all for FREE! 
  • Grab this golden opportunity! Hone your Ayurvedic expertise and spread the word to fellow aspirants. Let’s uplift Ayurveda together! 
  • Provide your correct email for personalized results. Rest assured, Ayurveda360 prioritizes your privacy.

#AyurvedaQuiz #Ayurveda # MCQ #Quiz #MCQChallenge #AIAPGET #Ayurvedascholars #PhD #TeachingFaculty #AyurvedaResearch #PSCExam #RecruitmentTests #CCRAS #AyurvedaWisdom #Ayurveda360 #nandeesh #nidhi

Welcome & All the best!

NAME
Email
1. 
"यदन्यदुक्तमन्यार्थसाधकं भवति" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

2. 
"पण्डितबुद्धिगम्यो दृष्टान्तः" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

3. 
"यदधिकृत्य शास्त्रं प्रवर्तते" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

4. 
"यदर्थं शास्त्रादि प्रवर्तते" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

5. 
"क्वचित्तथा क्वचिदन्यथेति यः" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

6. 
"उक्तस्यान्यथाभाव" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

7. 
"प्रतिज्ञातार्थसंदूषणं वाक्यम्" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

8. 
"इदं वेदं वेति" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

9. 
"साकाङ्क्षत्वमनिश्चितवस्तुविज्ञानम्" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

10. 
"येषामर्थानामतिबहुत्वात् साकल्येनाभिधानस्याशक्यत्वात् स्तोकमुच्यते" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

11. 
"अभिव्याप्यापकर्षणम्" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

12. 
"तन्त्रस्य कर्त्रा विशिष्टा या पदादिरचना कृता तद्" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

13. 
"यदकिर्तितमर्थादापद्यते" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

14. 
"यद्यत्राभिहितं तस्य प्रातिलोम्यं" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

15. 
"प्रतिज्ञा हेतुर्दृष्टान्त उपनयो निगमनमिति पञ्चविधः" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

16. 
"विस्तरवचनम्" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

17. 
"अपकृष्टात् प्रतीपोदाहरणम्" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

18. 
"एवं वक्ष्यतीति" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

19. 
"तन्त्रेऽतिशयोपवर्णनम्" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

20. 
"यत्पूर्वमुक्तं" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

21. 
"प्रकृतस्यानागतस्य साधनम्" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

22. 
"सङ्क्षेपाभिधानम्" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

23. 
"समासवचनम्" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

24. 
"यदन्यत्राभिहितमन्यत्रोपपद्यते" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

25. 
"उभयहेतुदर्शनम्" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

26. 
"मूर्खविदुषां बुद्धिसाम्यविषयो दृष्टान्तः" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

27. 
"यदिदं चेदं चेति कृत्वा विधीयते" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

28. 
"यन्मादृशेभ्यो विशिष्टतरबुद्धिगम्यम्" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

29. 
"यत्प्रतिज्ञातार्थसाधनाय हेतुवचनं" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

30. 
"यदप्रतिबद्धं ग्रन्थे स्वयं प्रज्ञया तर्कयित्वा योज्यम्" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

31. 
"प्रकृतस्यातिक्रान्तेन साधनं ………….. " IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

32. 
"एकस्मिन् विहिते तदविरोधेन तत्रैव द्वितीयस्य विधानं " IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

33. 
"इदमेव कर्तव्यम्" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

34. 
"यद्यस्मिन्नुपपद्यते स तस्य ……" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

35. 
"येन पदेनानुक्तेन वाक्यं समाप्येत स ………….. " IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

36. 
"उपपत्त्या परमतनिवारणम्" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

37. 
"अनेन कारणेनेति" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

38. 
"अवश्यानुष्ठेयतया विधानम्" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

39. 
"विचारितस्यार्थस्य व्यवस्थापनम्" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

40. 
"व्यस्तानां पदानामेकीकरणम्" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

41. 
"यत्किञ्चिदेव प्रकाश्यार्थम् अनुक्तार्थसाधनायैव एवमन्यदपि प्रत्येतव्यमिति परिभाष्यते" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

42. 
"यत्पक्षान्तरव्यावर्त्तकं" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

43. 
"प्रकरणानुपूर्व्याऽभिहितम्" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

44. 
"अन्यशास्त्रासामान्या" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

45. 
"आक्षेपपूर्वकः प्रश्नः" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

46. 
"यदवधारणेनोच्यते" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

47. 
"परमतमप्रतिषिद्धम्" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

48. 
"शास्त्रारम्भप्रत्याख्यानादिचोद्यस्य समाधानम्" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

49. 
"योजना OR युक्ति" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

50. 
"पूर्वाभिहितस्यार्थस्य प्रकरणागतत्वादिना पुनरभिधानं" IS SAID IN RESPECT TO ……..तन्त्रयुक्ति

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *