Tantrayukti (Basics-Level 1)

Welcome & All the best!

NAME
Email
1. 
IDENTIFY THE तन्त्रयुक्ति MENTIONED ADDITIONALLY BY आचार्य भट्टारहरिचन्द्र.

2. 
HOW MANY तन्त्रयुक्ति ARE MENTIONED BY आचार्य भट्टारहरिचन्द्र?

3. 
HOW MANY तन्त्रयुक्ति ARE MENTIONED BY आचार्य चरक?

4. 
आचार्य चरक HAS MENTIONED तन्त्रयुक्ति IN ……..

5. 
आचार्य सुश्रुत HAS MENTIONED तन्त्रयुक्ति IN ……..

6. 
HOW MANY तन्त्रयुक्ति ARE MENTIONED BY आचार्य वृद्धवाग्भट?

7. 
आचार्य वृद्धवाग्भट HAS MENTIONED तन्त्रयुक्ति IN ……..

8. 
MATCH THE FOLLOWING: 1) परिप्रश्न 2) व्याकरण 3) व्युत्क्रान्ताभिधान A)व्याख्यान B)उद्देश C)निर्देश

9. 
IDENTIFY THE आचार्य WHO DID NOT MENTION THE NAMES OF तन्त्रयुक्ति IN मूलशास्त्र.

10. 
“वाक्ययोजना-अर्थयोजना" IS TOLD IN THE UTILITY OF

11. 
IDENTIFY THE तन्त्रयुक्ति NOT MENTIONED BY आचार्य सुश्रुत.

12. 
IDENTIFY THE तन्त्रयुक्ति MENTIONED ADDITIONALLY BY आचार्य भट्टारहरिचन्द्र.

13. 
IDENTIFY THE तन्त्रयुक्ति NOT MENTIONED BY आचार्य चरक.

14. 
HOW MANY तन्त्रयुक्ति ARE MENTIONED BY आचार्य अरुणदत्त?

15. 
IDENTIFY THE तन्त्रयुक्ति MENTIONED ADDITIONALLY BY आचार्य भट्टारहरिचन्द्र.

16. 
“यथाऽम्बुजवनस्यार्कः प्रदीपो वेश्मनो यथा|” IS SAID IN THE CONTEXT OF

17. 
IDENTIFY THE तन्त्रयुक्ति NOT MENTIONED BY आचार्य सुश्रुत.

18. 
HOW MANY तन्त्रयुक्ति ARE MENTIONED BY आचार्य सुश्रुत?

19. 
IDENTIFY THE तन्त्रयुक्ति NOT MENTIONED BY आचार्य सुश्रुत.

20. 
IDENTIFY THE तन्त्रयुक्ति MENTIONED ADDITIONALLY BY आचार्य भट्टारहरिचन्द्र.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *