Pramana-Vijnana: 2nd Set

Welcome to your MCQ-Quiz Section!
It is the time to unleash your ability to solve tricky MCQs based on your study.
Topic: Pramana-Vijnana: 2nd Set
All the best!

Name
Email
"कार्येण कारणमनुमीयते" is …………………………..अनुमान

According to चक्रपाणि, "नृत्यगीतवादित्राद्युत्सवकरणम्" is

Which प्रमाण is accociated with "बहुकारणयोग"

According to चक्रपाणि, "वातादयः" is assessed through……… आप्तोपदेशगम्यभाव

"यस्य ज्ञानेन पक्षे साध्यस्य सिद्धिः भवति स …………."

"……….नाम उपलब्धिकारणं"

"अर्थाबाधो ……….."

Types of शब्द according to आचार्य चरक is ……

"पक्षेसाधयितव्यः विषयः …………"

"प्रीतिं ………………………. परीक्षेत"

"घटोऽभिधेयः प्रमेयत्वात्पटवत्" is an example for ……….व्याप्ति

"परामर्शजन्य ज्ञानम्……………………."

"निश्चितसाध्यवान्……………………"

According to चक्रपाणि, "आरब्धदुष्करकार्येष्वव्यावृत्तिर्मनसः" is

"हर्षं ………………………. परीक्षेत"

"संज्ञासंज्ञिसंबन्धज्ञानम् ………………………."

According to चक्रपाणि, "अविनाभावजं परोक्षज्ञान" is attributed to …………………...

Following is not considered under वाक्यार्थज्ञानहेतु

According to चक्रपाणि, "मुखनयनप्रसादादिः" is

"अनैकान्तिक" is attributed to ………………….हेत्वाभास

According to चक्रपाणि, "क्वचिदपि विषयेऽकुण्ठितशक्तित्वेन" is the cause for ……… आप्तज्ञान

Types of अहेतु according to आचार्य चरक is ……

"प्रत्यक्षं हि अल्पम्" reference is found in …………

भासुरदर्शन is an example for……………….of चक्षुरीन्द्रिय.

One of the following is not a सद्-हेतु लक्षण

"वह्नौ साध्ये धूमवत्त्वम्" is an example for ……….व्याप्ति

"व्याप्यस्य पर्वत-आदि-वृत्तित्वं …………………"

"तल्लिङ्गिलिङ्गपूर्वकम् ……………."

"पृथिवीतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्त्वात्" is an example for ……….व्याप्ति

Types of वाक्य according to तर्कसंग्रह is ……

Following is not considered under शब्दार्थबोधकवृत्ति

"प्रवृत्तिदोषजनितोऽर्थः…….."

"वह्निः अनुष्णः द्रव्यत्वात् जलवत्" is an example for …………….. हेत्वाभास

"कारणेन कार्यमनुमीयते" is …………………………..अनुमान

According to चक्रपाणि, "स्वभाव" is assessed through……… आप्तोपदेशगम्यभाव

According to आचार सुश्रुत, "रोगाणां विज्ञानोपायः" are ………. In number

Types of अनुमान according to आचार्य चरक is ……

"संदिग्धसाध्यवान्………………."

"साहचर्य नियमो ………………"

"मेधां ………………………. परीक्षेत"

According to चक्रपाणि, "मन्थनकाष्ठयन्त्रकं" is told for

"………………. नाम साध्यवचनं"

Following is not considered under शक्तिग्रह

"शब्दः गुणः चाक्षुषत्वात्" is an example for …………….. हेत्वाभास

According to चक्रपाणि, आप्तोपदेशशब्द is of …….. Types

"शरीरोपचयापचय" are assessed through ……………….. इन्द्रिय

According to चक्रपाणि, "यथार्थग्राहित्वेन" is the cause for ……… आप्तज्ञान

आप्तपुरुष is attributed to have knowledge of ……………..काल

"निश्चितसाध्याऽभावान्………………………."

"व्याप्ति-विशिष्ट-पक्षधर्मता-ज्ञानम्………………."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *