MCQ: Self Assessment: Sanskrit: Sandhi: Part 2

Welcome & All the best!

NAME
Email
BATCH
INSTITUTE
1. 
अनु + आगच्छति

2. 
पद+अर्थः

3. 
सद् + कारः

4. 
पितृ + आकृतिः

5. 
विकल+ इन्द्रियः

6. 
महा + ऋषिः

7. 
सत् + चित

8. 
अच् + अन्तः

9. 
अष्टौ+अंगानि

10. 
महा + ओजसः

11. 
गृहम् + गच्छति

12. 
मधु + अरिः

13. 
परि + ईक्षा

14. 
ने + अनम्

15. 
तथा + एव

16. 
गै + अकः

17. 
अन्ते + अपि

18. 
को + अपि

19. 
तत् + टीका

20. 
उप + ओषति

21. 
अनु + अयः

22. 
प्रति + एकम्

23. 
हिम + आलय

24. 
एक + ऊन

25. 
अं+ कितः

26. 
हित + उपदेशः

27. 
राग+आदि

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *