MCQ: Self Assessment: Carakasamhita-Sutrasthana-1: Deerghanjeevitiya

Welcome & All the best!

NAME
BATCH
REGISTER/ROLL NUMBER
INSTITUTE
EMAIL ID
1. 
Not among षड्शिष्य of महर्षि आत्रेय

2. 
Total फलिनी explained in दीर्घञ्जीवितीयोऽध्यायः

3. 
"सतिक्तं श्वासकासघ्नमर्शोघ्नं" is attributed to

4. 
"समधुरं किञ्चिद्दोषघ्नं क्रिमिकुष्ठनुत्" is attributed to

5. 
"अपस्मारोन्मादग्रहविनाशनम्" is attributed to

6. 
"……..अपि विषं तीक्ष्णमुत्तमं भेषजं भवेत्| "

7. 
Total लवण explained in दीर्घञ्जीवितीयोऽध्यायः

8. 
"सर्वप्राणभृतां सात्म्यं शमनं शोधनं तथा|" is attributed to

9. 
Among षोडशमूलिनी, ………..are used for शीर्षविरेचन

10. 
Total मानसिकदोष ……………

11. 
"पित्ताविरोधि" is attributed to

12. 
विशदगुण is attributed to

13. 
"आनूपं स्थलजं चैव क्लीतकं द्विविधं स्मृतम्|", Here, आचार्य चक्रपाणि mentions क्लीतक as

14. 
"सत्त्वभूतगुणेन्द्रियैः" is told in respect to

15. 
व्याधि आश्रय are …… in number

16. 
खरगुण is attributed to

17. 
Total मूलिनी explained in दीर्घञ्जीवितीयोऽध्यायः

18. 
Following is not a प्रयोज्यांग of औद्भिदद्रव्य

19. 
"…………………. वीक्ष्य स ज्ञेयो भिषगुत्तमः|"

20. 
Among षोडशमूलिनी, ………..are used for वमन

21. 
"तुल्यार्थता हि ……..."

22. 
"समवायी तु निश्चेष्टः कारणं ……….."

23. 
"शक्र" refers to

24. 
"सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्धमायुर्वेदं महामतिः| ", here त्रिस्कन्ध doesn't include

25. 
प्रयत्नादि ……... चेष्टितमुच्यते|

26. 
सत्त्वमात्मा शरीरं च त्रयमेतत् ………वत्| लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्||

27. 
Among एकोनविंशतिफलिनी, ………..are used for विरेचन

28. 
पिच्छिलगुण is attributed to

29. 
"यत्राश्रिताः कर्मगुणाः कारणं समवायि यत्| तद्……."

30. 
"बुद्धेर्विशेषस्तत्रासीन्नोपदेशान्तरं मुनेः|तन्त्रस्य कर्ता प्रथमम्……. यतोऽभवत्||"

31. 
Total Number of रस

32. 
Following is a प्रयोज्यांग of पार्थिवद्रव्य

33. 
Among षोडशमूलिनी, ………..are used for विरेचन

34. 
सूक्ष्मगुण is attributed to

35. 
"संयोगे च विभागे च कारणं द्रव्यमाश्रितम्| "

36. 
"शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोग" is referred to …….

37. 
Total मूत्र explained in दीर्घञ्जीवितीयोऽध्यायः

38. 
"अर्शःशोफोदरघ्नं तु सक्षारं" is attributed to

39. 
पुष्पैः……………….. फलैरपि

40. 
Total महास्नेह explained in दीर्घञ्जीवितीयोऽध्यायः

41. 
"तिक्तकटुकं कुष्ठव्रणविषापहम्" is attributed to

42. 
त्रिसूत्र doesn't include …..

43. 
……………... फलपाकान्ताः

44. 
प्रतानैः…………... स्मृताः

45. 
लवण is said to be

46. 
हेतुसंग्रह are ……. In number

47. 
"पथ्यं दोषान्निहन्ति च" is attributed to

48. 
Identify the odd one out

49. 
त्वक् is the useful part of .................

50. 
"प्रवृत्तिरुभयस्य तु|" is told in respect to

51. 
"नित्यो द्रष्टा" is told in respect to

52. 
Order of "तज्ज्ञात्वा तन्त्रोक्तं विधिमास्थिताः| " according to आचार्यचरक

53. 
Total शारीरिकदोष ……………

54. 
"लवणं मूत्रं" is attributed to

55. 
"शोधनार्थाश्च …….. वृक्षाः" Complete as per दीर्घञ्जीवितीयोऽध्यायः

56. 
Name of the 1st चतुष्क of चरकसंहिता-सूत्रस्थान

57. 
Following is a प्रयोज्यांग of जांगमद्रव्य

58. 
"हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य ………….|मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते||

59. 
"अथ" refers to……………….

60. 
फलैः…………

61. 
Total Number of रस

62. 
"क्षीरम्……... विज्ञेयं वमने सविरेचने|"

63. 
"ऽपृथग्भावो भूम्यादीनां गुणैर्मतः|" is told in respect to

64. 
"धर्मार्थकाममोक्षाणाम्………... मूलमुत्तमम्|"

65. 
Identify the पर्याय of आयु

66. 
Name of the 1st अध्याय of चरकसंहिता-सूत्रस्थान

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *