Karya-Kaarana Siddhanta & Vaada – 2

Welcome to your MCQ-Quiz Section!
It is the time to unleash your ability to solve tricky MCQs based on your study.
Topic: Karya-Kaarana Siddhanta & Vaada - 2
All the best!

Name
Email
"सप्तभंगी" is related to …….दर्शन

Identify the right description of प्रकृति

Identify the wrong description of पुरुष

"अहंकार" is

"ज्ञानाभियोगसंहर्षकरी भवति, वैशारद्यमपि चाभिनिर्वर्तयति, वचनशक्तिमपि चाधत्ते.." is said in relation to……

"ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या" is the principle of …….दर्शन

1 द्वयणुक = ………परमाणु

"रज्जुसर्पन्याय" is related to ……..दर्शन

"स्वदोषपरिहारार्थं परदोषप्रमाणार्थं" is said in relation to……

1 पंचाणुक = ………चतुरणक

ज्ञानोपाय are …… in number

1 त्रसरेणु = ………द्वयणुक

"महत्" is

1 चतुरणक = ………त्रसरेणु

"शब्द" is

बुद्धिभेद, आकारभेद are used to prove ………… वाद

"स्वभावोपरमवाद" is explained in …..

"इन्द्रिय" is

"कथयन् विस्रब्धः कथयेत्, पृच्छेदपि च विस्रब्धः, पृच्छते चास्मै विस्रब्धाय विशदमर्थं ब्रूयात्" is said in relation to……

Identify the wrong one among the following regards to प्रकृतिपुरुषयोः साधर्म्य

"केचित्तत्रापि मन्यन्ते हेतुं हेतोरवर्तनम्" is told with respect to which वाद?

तद्विद्यासम्भाषा are of ……. Types

How many types of परिषत् are mentioned by आचार्य चरक?

"पुरुष" is

"जीवितं बुद्बुदपायम्" is told with respect to which वाद?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *