Karya-Kaarana Siddhanta & Vaada – 1

Welcome to your MCQ-Quiz Section!
It is the time to unleash your ability to solve tricky MCQs based on your study.
Topic: Karya-Kaarana Siddhanta & Vaada - 1
All the best!

Name
Email
"सिकताभ्यस्तैलोत्पत्तिः" उदाहरण justifies………………………

"मनोबुद्धीन्द्रियशरीरतुष्टिः" is told with respect to…………..

According to दशविधपरीक्ष्याभाव, "या विक्रियमाणा कार्यत्वमापद्यते" is told for ………………

According to दशविधपरीक्ष्याभाव, "कार्ययोनि" is told for ………………

Following is not related to सत्कार्यवाद

"करोति-दध्यर्थी क्षीरस्य, न तु जलस्य" उदाहरण justifies………………………

According to दशविधपरीक्ष्याभाव, "पुनस्त्रयाणां कारणादीनां सौष्ठवमभिविधानं" is told for ………………

कार्य-नियत-पूर्व-वृत्ति ……………………..।

परमाणुवाद is proposed by …………………. दर्शन

According to दशविधपरीक्ष्याभाव, "कार्य" is told for ………………

"न प्रकृति न विकृति" is/are ….. In number

According to दशविधपरीक्ष्याभाव, "कारणम्" is told for ………………

सत्कार्यवाद is proposed by …………………. दर्शन

According to दशविधपरीक्ष्याभाव, "प्रतिकर्मसमारम्भ" is told for ………………

"मूलप्रकृति" is/are ….. In number

"प्रकृति-विकृति" is/are ….. In number

According to दशविधपरीक्ष्याभाव, "सैव क्रिया, कर्म, यत्नः, कार्यसमारम्भश्च" is told for ………………

According to दशविधपरीक्ष्याभाव, "यदुपकरणायोपकल्पते कर्तुः कार्याभिनिर्वृत्तौ प्रयतमानस्य" is told for ………………

व्याधिबोधक निदान does not include …………..

"तस्य लक्षणं विकारागमः" is told with respect to…………..

"यवेभ्यो यवाः, व्रीहिभ्यो व्रीहयः" उदाहरण justifies………………………

"सुवर्णस्य रजतादौ तृणपांशुसिकतासु" उदाहरण justifies………………………

"तस्य लक्षणं विकारोपशमः" is told with respect to…………..

"यो दुर्बलत्वाद्व्याध्यधिकरणासमर्थः" is an example for …………….हेतु

समवायि-कारण-प्रति-आसन्नम् अवधृत-सामर्थ्यम्……………………….।

According to दशविधपरीक्ष्याभाव, "कार्यादुत्तरकालं कार्यनिमित्तः शुभो वाऽप्यशुभो भावः" is told for ………………

असत्कार्यवाद is proposed by …………………. दर्शन

पिठरपाक is proposed by …………………. दर्शन

According to दशविधपरीक्ष्याभाव, "तद्यस्याभिनिर्वृत्तिमभिसन्धाय कर्ता प्रवर्तते" is told for ………………

क्षणभंगुरवाद is proposed by …………………. दर्शन

विवर्तवाद is proposed by ………………….

According to दशविधपरीक्ष्याभाव, "परिणाम" is told for ………………

Identify the one among the following which is not a part of दशविधपरीक्ष्यभाव.

According to दशविधपरीक्ष्याभाव, "करणम्" is told for ………………

"विषादिः" is an example for …………….हेतु

"हेमन्ते निचितः श्लेष्मा वसन्ते कफरोगकृत्" is an example for …………….हेतु

According to दशविधपरीक्ष्याभाव, "यत्प्रयोजना कार्याभिनिर्वृत्तिरिष्यते" is told for ………………

"नक्तन्दिनर्तुभुक्तांशा दोषप्रकोपस्य हेतवः" is an example for …………….हेतु

स्याद्वाद is proposed by …………………. दर्शन

कार्येण कारणेन वा सह-एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति यत् कारणं तत् ………..।

According to दशविधपरीक्ष्याभाव, "अधिष्ठान" is told for ………………

पीलुपाक is proposed by …………………. दर्शन

"प्राणैः सह संयोगः" is told with respect to…………..

"ज्वरस्य ….. रुद्रकोपः" is an example for …………….हेतु

अनेकान्तत्वाद is proposed by …………………. दर्शन

FOLLOWING IS NOT A SYNONYM FOR हेतु

स्वभावोपरमवाद is proposed by ………………….

According to दशविधपरीक्ष्याभाव, "अनुबन्ध" is told for ………………

According to दशविधपरीक्ष्याभाव, "कार्यफल" is told for ………………

According to दशविधपरीक्ष्याभाव, कर्ता is …………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *