MCQ: Self Assessment: Ashtanga Hridayam-Sutrasthana-1: Ayushkamiya

Welcome & All the best!

NAME
Email
INSTITUTE
BATCH
1. 
Total chapters in अष्टाङ्गहृदयम्-कल्पसिद्धिस्थान

2. 
क्रूरकोष्ठ is attributed to ……..दोष

3. 
Number of वीर्य

4. 
परमौषधम् for मनोदोष

5. 
Identify रोगकारण

6. 
स्थिर गुण is attributed to

7. 
Total chapters in अष्टाङ्गहृदयम्-शारीरस्थान

8. 
Total chapters in अष्टाङ्गहृदयम्-निदानस्थान

9. 
Not a सुखसाध्यव्याधिलक्षण

10. 
अधिष्ठानभेदेन रोग are of …… types

11. 
"रोगास्तु ……...वैषम्यं, …….साम्यमरोगता|"

12. 
Not a गुण of प्रशस्त भिषक्

13. 
"आयुःकामायमानेन …………….साधनम्| "

14. 
रस with maximum बल

15. 
लघु गुण is attributed to

16. 
"दर्शनस्पर्शनप्रश्नैः परीक्षेत च ……………….| "

17. 
Not a विपाक

18. 
Dominant दोष during भुक्तान्ते

19. 
Last among अष्टांग mentioned by आचार्य वाग्भट is…….

20. 
Number of विपाक

21. 
"जाङ्गलं ….भूयिष्ठमनूपं तु ….उल्बणम्||साधारणं …...मल.।" Complete in order

22. 
मृदुकोष्ठ is attributed to ……..दोष

23. 
विषमाग्नि is attributed to ……..दोष

24. 
परमौषधम् for कफदोष

25. 
समाग्नि is attributed to ……..दोष

26. 
Identify the wrong pair

27. 
Idenify "दूष्य"

28. 
Total chapters in अष्टाङ्गहृदयम्-उत्तरतन्त्र

29. 
मन्दाग्नि is attributed to ……..दोष

30. 
दक्ष-शुचि are the प्रशस्त गुण of

31. 
1st among अष्टांग mentioned by आचार्य वाग्भट is…….

32. 
"क्षणादिर्व्याध्यवस्था च कालो …….योगकृत्|"

33. 
Dominant दोष during रात्रिमध्ये

34. 
Not a गुण of प्रशस्त परिचारक

35. 
परमौषधम् for पित्तदोष

36. 
Dominant दोष during वयान्ते

37. 
Number of रस

38. 
Total chapters in अष्टाङ्गहृदयम्-सूत्रस्थान

39. 
Total शारीरिकदोष ……………

40. 
तीक्षाग्नि is attributed to ……..दोष

41. 
चल गुण is attributed to

42. 
मध्यकोष्ठ is attributed to ……..दोष

43. 
"अथ" refers to……………….

44. 
"सोऽश्विनौ तौ …………."

45. 
"……………………. चेति समासादौषधं द्विधा| "

46. 
आप्ति refers to ..................

47. 
Total number of देहप्रकृति

48. 
Not a कृच्छ्रसाध्यव्याधिलक्षण

49. 
Total धातु

50. 
"विकृताविकृता …………………………………च| " Complete the सूत्र

51. 
"निजागन्तुविभागेन तत्र …………….. द्विधा स्मृताः|"

52. 
Identify types of देश

53. 
Identify the one who comes under "त्यजेत् आर्तं"

54. 
Not a गुण of प्रशस्त द्रव्य

55. 
Not a गुण of प्रशस्त रोगी

56. 
मृत्स्न गुण is attributed to

57. 
सस्नेह गुण is attributed to

58. 
अष्टांगहृदयम् is written in …………………form

59. 
Dominant दोष during मध्यवये

60. 
Dominant दोष during भुक्तादौ

61. 
परमौषधम् for वातदोष

62. 
Name of the 1st अध्याय of अष्टाङ्गहृदयम्-सूत्रस्थान

63. 
Identify the correct दोषस्थान in order of वात, पित्त, कफ

64. 
"शेषत्वादायुषो …………... पथ्याभ्यासाद्विपर्यये|"

65. 
Number of गुण

66. 
Dominant दोष during अहोअन्ते

67. 
खर गुण is attributed to

68. 
Total मानसिकदोष ……………

69. 
निन्द्यप्रकृति

70. 
"……….. समानैः सर्वेषां विपरीतैर्विपर्ययः| "

71. 
Total मल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *